Geïnformeerde toestemming in psychologie

Ethische richtlijnen vereist in onderzoek

Geïnformeerde toestemming zorgt ervoor dat een patiënt, klant en onderzoeksdeelnemers op de hoogte zijn van alle potentiële risico's en kosten die gepaard gaan met een behandeling of procedure. Zowel de patiënt die de behandeling krijgt als de klant die deze financiert, moet zich bewust zijn van mogelijke schade die kan optreden.

Om geïnformeerde toestemming geldig te laten zijn, moet de deelnemer competent zijn en moet de toestemming vrijwillig worden gegeven.

Elementen van geïnformeerde toestemming in psychologisch onderzoek

Volgens de American Psychological Association moeten onderzoekers het volgende doen om geïnformeerde toestemming te krijgen van deelnemers aan psychologisch onderzoek :

1. Informeer de deelnemers over het doel van het onderzoek, de verwachte duur van het onderzoek en de procedures die zullen worden gevolgd.

2. Deelnemers moeten worden verteld dat zij het recht hebben om af te zien van deelname aan het onderzoek. Ze moeten ook weten dat ze zich op elk gewenst moment uit het experiment kunnen terugtrekken.

3. Deelnemers moeten op de hoogte worden gesteld van de mogelijke gevolgen van het afzien of intrekken van het onderzoek.

4. Deelnemers moeten op de hoogte worden gesteld van de mogelijke gevolgen van deelname aan het onderzoek. Dit omvat alle mogelijke risico's, nadelige effecten of ongemakken die kunnen optreden.

5. Deelnemers moeten bewust worden gemaakt van de potentiële voordelen van het onderzoek.

6. Eventuele beperkingen van de vertrouwelijkheid moeten worden bekendgemaakt.

7. Alle prikkels voor deelname moeten duidelijk worden aangegeven.

8. Deelnemers moeten weten met wie ze contact kunnen opnemen als ze vragen hebben over het onderzoek of de rechten van deelnemers aan het onderzoek.

Hoe verkrijgen onderzoekers geïnformeerde toestemming?

Onderzoekers kunnen een schriftelijke of mondelinge bevestiging krijgen om te documenteren en te verifiëren dat alle deelnemers een geïnformeerde toestemming hebben gegeven om deel te nemen.

In de meeste gevallen maken onderzoekers gebruik van een vooraf geschreven formulier waarin alle vereiste informatie wordt geschetst en kunnen deelnemers ondertekenen en dateren om te bevestigen dat ze de informatie hebben gelezen en begrepen.

Is geïnformeerde toestemming altijd nodig?

Er zijn een paar gevallen waarin de APA suggereert dat psychologen het kunnen doen zonder geïnformeerde toestemming. Dergelijke gevallen omvatten wanneer er een redelijke veronderstelling is dat het onderzoek geen problemen of schade zou veroorzaken. Een ander voorbeeld is wanneer een onderzoek plaatsvindt als onderdeel van het normale leerplan of onderwijspraktijken.

Studies met anonieme vragenlijsten, archiefgegevens of naturalistische waarnemingen vereisen geen geïnformeerde toestemming zolang het onderzoek geen risico voor de deelnemers oplevert. Zelfs in gevallen waar geïnformeerde toestemming niet nodig is, kunnen de deelnemers zich op elk moment nog steeds terugtrekken.

Geïnformeerde toestemming en het gebruik van misleiding in onderzoek

Hoe zit het met gevallen waarin misleiding een integraal onderdeel van het onderzoek kan zijn? In sommige gevallen kan het informeren van deelnemers over de aard van het experiment van invloed zijn op hun gedrag en daarmee op de resultaten.

De APA merkt op dat bedrog alleen mag plaatsvinden als het gebruik van dergelijke technieken gerechtvaardigd is, gezien de voordelen van het uitvoeren van de studie.

Het is vaak de taak van een Institutional Review Board om te bepalen of het gebruik van misleiding aanvaardbaar is en toestemming te verlenen voor dergelijke studies.

Als onderzoekers misleiding gebruiken als onderdeel van een experiment, suggereren ethische richtlijnen dat deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gesteld van de misleiding en de ware aard van het experiment. Zodra dergelijke misleiding is onthuld, moeten deelnemers ook de mogelijkheid krijgen om hun gegevens in te trekken als zij dat wensen.

> Bron:

> American Psychological Association. Ethische principes van psychologen.